Tuyển tập các câu phân loại cao (các dạng hay thi) trong đề thi thử Toán 2018

Tuyển tập các câu phân loại cao trong đề thi thử Toán 2018

Được biên soạn từ các đề thi thử trên toàn quốc bao gồm các dạng hay thi vào năm 2018.

PHẦN TĂNG LỰC

Câu 1.     Ta xác định được các số a,b,c để đồ thị hàm số  đi qua điểm (1;0) và có điểm cực trj (-2;0). Tính giá trị của biểu thức

  1. B.    C.   D.

Câu 2: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số  đồng biến trên (0;10)

  1. B.   C.   D.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(2;-1;-2) và đường thẳng d có phương trình  . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm A, song song với đường thẳng d và khoảng cách từ đường thẳng d tới mặt phẳng (P) lớn nhất. Khi đó, mặt phẳng (P) vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

  1. B.   C.   D.

 

Câu 4:  Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất /tháng để mua xe ô tô. Nếu mỗi tháng người đó trả ngân hàng 10 triệu và thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay là đúng một tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì người đó trả hết nợ ngân hàng? Biết rằng lãi suất không thay đổi.   A.  70 tháng.   B.  80 tháng. C.  85 tháng.  D.  77 tháng.

Câu 5: Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hàm số  đồng biến trên từng khoảng xác định    A.  5.   B.  3. C.  2.  D.  1.

Câu 6: Có bao nhiêu giá trịnh không âm của tham số  để hàm số  đồng biến trên khoảng   A. 4 B.  C. 2 B. 3

Câu 7: Cho  là các số thực  Khi đó giá trị của  bằng: A.   B.  ;   C. D.  ;

Câu 8: Cho hàm số  có đồ thị  Có bao nhiêu điểm  thuộc đồ thị  thỏa mãn tiếp tuyến tại  của  cắt  và trục hoành lần lượt tại hai điểm phân biệt  (khác  và  sao cho  là trung điểm của đoạn thẳng   A.      B.      C.   D.

Câu 9: Tập hợp nào sau đây chứa tất cả các giá trị của tham số  sao cho giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng 5?

  1.     C.    D.  

Câu 10.    Cho  với  là các số hữu tỉ. Khi đó giá trị của  là

  1.   C.  D.

Câu11. Cho hàm số  xác định trên  và thỏa mãn    và  Tính giá trinh của biểu thức

  1.   C.   D.                                                                           

Câu 12: Cho hàm số  có đúng ba điểm cực trị là  và có đạo hàm liên tục trên  Khi đó hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị? A. B. C. D.

Câu 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên hàm của tham số  nhỏ hơn 10 để phương trình sau  có nghiệm thực? A.    B.   C. D.

Câu 14: Cho hàm số   liên tục trên  và  Tính

  1. B.   C.    D.

Câu 15: Cho hàm số  với  là các số thực và  Tính  A.    B.   C.   D.

Câu 16: Cho hình chóp  có đáy  là hình chữ nhật,  và  vuông góc với đáy  Tính  với là góc tạo bởi giữa đường thẳng  và mặt phẳng   A.   B.   C.   D.

PHẦN MẤT SỨC

Câu 1: Cho hàm số  với  là các số thực và  Tính  A.    B.   C.   D.

Câu 2: Có 2 học sinh lớp  3 học sinh lớp  và 4 học sinh lớp  xếp thành một hàng ngang sao cho giữa hai học sinh lớp  không có học sinh lớp  Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng như vậy?

  1.   C. D.  

 

Câu 3: Cho hàm số  có đạo hàm liên tục trên đoạn  thỏa mãn  và  Tính tích phân

  1. B.   C.      D.

Câu 4     Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2, SA=2 và SA vuông góc với mặt đáy ABD. Gọi M, N là hai điểm thay đổi lần lượt trên cạnh AB,AD sao cho mặt phẳng (SMC) vuông góc với mặt phẳng (SNC). Tính tổng  khi thể tích khối chóp S.AMCN đạt giá trị lớn nhất   A.    B.    C.    D.

Câu 5:  Cho hàm số f(x) liên tục trên R thỏa mãn  . Tính tích phân   A.         B.      C.       D.

Câu 6: Cho đồ thị  cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. Tính giá trị biểu thức  A.   B.P =0   C. D.

Câu 7: Cho hàm số  . Tính đạo hàm cấp 6 của hàm số tại điểm x=0?

A.   B.   C.  D.