Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới

TUYỂN CHỌN 500 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề: Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số – Hoàng Trọng Tấn

 

Nội dung tài liệu:

TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Tính chất hàm số bậc ba

Tính chất hàm số bậc nhất
Tính chất hàm số trùng phương
Đồng biến, nghịch biến
Cực trị
Tiệm cận
Tiếp tuyến
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
Tương giao của hai đồ thị
Phương pháp giải
Ứng dụng GTLN, GTNN để giải phương trình, bất phương trình
Định lý về dấu của tam thức bậc hai
Điều kiện tam thức bậc hai không đổi dấu trên R
Hệ thức Viét, so sánh các nghiệm của phương trình bậc hai với một số thực cho trước
Liên hệ về số nghiệm giữa phương trình trùng phương và phương trình bậc hai tương ứng 10
CÁC DẠNG BÀI TẬP
Cực trị

Tiệm cận
Sự biến thiên của hàm số
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
Tương giao của đồ thị hàm số
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Download đầy đủ Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số tại đây.