Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết Tổng và hiệu của hai vectơ

1. Tổng của hai vectơ

Cho hai vectơ ab . Lấy một điểm A tùy ý, vẽ AB−→−=a , AB−→−=b . Vectơ AC−→− được gọi là tổng của hai vectơ a và b .

AC−→−=a+b

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì:

AB−→−+AD−→−=AC−→−

Tổng và hiệu của hai vectơ

3. Tính chất của tổng các vectơ

– Tính chất giao hoán: a+b=b+a

– Tính chất kết hợp: (a+b)+c=a+(b+c)

– Tính chất của 0 : a+0=0+a

4. Hiệu của hai vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với vetơ a

được gọi là vec tơ đối của vectơ a , kí hiệu là a .

Vectơ đối của 0 là vectơ 0

b) Hiệu của hai vectơ: Cho hai vectơ ab . Vectơ hiệu của hai vectơ, kí hiệu ab là vectơ a+(b) :

ab = a+(b)

c) Chú ý: Với ba điểm bất kì, ta luôn có

AB−→−+BC−→−=AC−→−     (1)

AB−→−AC−→−=CB−→−      (2)

(1) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với tổng của hai vectơ.

(2) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) đối với hiệu các vectơ.

5. Áp dụng

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

I là trung điểm của đoạn thẳng ⇔ IA−→+IB−→=0

b) Trọng tâm của tam giác:

G là trọng tâm của tam giác ∆ABC ⇔ GA−→−+GB−→−+GC−→−=0