Tổng hợp công thức toán lớp 5

CÔNG THỨC HỌC SINH LỚP 5 CẦN BIẾT

I – CÔNG THỨC HÌNH HỌC.

1/ HÌNH VUÔNG :
Chu vi : P = a x 4
Cạnh : a = P : 4
Diện tích : S = a x a

2/ HÌNH CHỮ NHẬT :
Chu vi : P = ( a + b ) x 2
Chiều dài : a = 1/2P – b
Chiều rộng : b = 1/2P – a

Diện tích : S = a x b
Chiều dài : a = S : 2
Chiều rộng : b = S : 2

3/ HÌNH BÌNH HÀNH :
Chu vi : P = ( a + b ) x 2
Diện tích : S = a x h
Độ dài đáy : a = S : h
Chiều cao : h = S : a

4/ HÌNH THOI :
Diện tích : S = ( m x n ) : 2
Tích 2 đường chéo : ( m x n ) = S x 2

5/ HÌNH TAM GIÁC :
Chu vi : P = a + b + c
Diện tích : S = ( a x h ) : 2 a : cạnh đáy
Chiều cao : h = ( S x 2 ) : a h : chiều cao
Cạnh đáy : a = ( S x 2 ) : h

6/ HÌNH TAM GIÁC VUÔNG :

Diện tích : S = ( a x a ) : 2

7/ HÌNH THANG :
Diện tích : S = ( a + b ) x h : 2
Chiều cao : h = ( S x 2 ) : a
Cạnh đáy : a = ( S x 2 ) : h

8/ HÌNH THANG VUÔNG :
Có một cạnh bên vuông góc với hai đáy, cạnh bên đó chính là chiều cao của hình.

9/ HÌNH TRÒN :
Bán kính hình tròn : r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14
Đường kính hình tròn : d = r x 2 hoặc d = C : 3,14
Chu vi hình tròn : C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14
Diện tích hình tròn : C = r x r x 3,14

• Tìm diện tích miệng giếng : S = r x r x 3,14
• Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng )
• Diện tích hình tròn lớn : S = r x r x 3,14
• Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

10/ HÌNH HỘP CHỮ NHẬT :
* Diện tích xung quanh : Sxq = Pđáy x h
* Chu vi đáy : Pđáy = Sxq : h
* Chiều cao : h = Pđáy x Sxq
– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật thì :
Pđáy = ( a + b ) x 2
– Nếu đáy của hình hộp chữ nhật là hình vuông thì :
Pđáy = a x 4
* Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + S2đáy
Sđáy = a x b
* Thể tích : V = a x b x c
– Muốn tìm chiều cao cả hồ nước ( bể nước )
h = v : Sđáy
– Muốn tìm diện tích đáy của hồ nước ( bể nước )
Sđáy = v : h
– Muốn tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ ta lấy thể tích nước đang có trong hồ ( m3 ) chia cho diện tích đáy hồ ( m2 )
h = v : Sđáyhồ
– Muốn tìm chiều cao mặt nước cách miệng hồ ( bể ) ( hay còn gọi là chiều cao phần hồ trống )
+ bước 1 : Ta tìm chiều cao mặt nước đang có trong hồ.
+ bước 2 : Lấy chiều cao cả cái hồ trừ đi chiều cao mặt nước đang có trong hồ
* Diện tích quét vôi :
– bước 1 : Chu vi đáy căn phòng.
– bước 2 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq )
– bước 3 : Diện tích trần nhà ( S = a x b )
– bước 4 : Diện tích bốn bức tường ( Sxq ) và trần nhà
– bước 5 : Diện tích các cửa ( nếu có )
– bước 6 : Diện tích quét vôi = diện tích bốn bức tường và trần – diện tích các cửa.

11/ HÌNH LẬP PHƯƠNG :
* Diện tích xung quanh : Sxq = ( a x a ) x 4
* Cạnh : ( a x a) = Sxq : 4

* Diện tích toàn phần : Stp = ( a x a ) x 6
* Cạnh : ( a x a) = Stp : 6

II – CÔNG THỨC TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

1/ TÍNH VẬN TỐC ( km/giờ ) :
v = S : t
2/ TÍNH QUÃNG ĐƯỜNG ( km ):
S = v x t
Công thức hình học và toán chuyển động lớp 5 giờ ) :
t = S x t
a) Tính thời gian đi :
TG đi = TG đến – TG khởi hành – TG nghỉ (nếu có)
b) Tính thời khởi hành :
TG khởi hành = TG đến – TG đi
c) Tính thời khởi hành :
TG đến = TG khở hành + TG đi
A – Cùng chiều Đi cùng lúc Đuổi kịp nhau
– Tìm hiệu vận tốc :
V = V1 – V2
– Tìm TG đi đuổi kịp nhau :
TG đi đuổi kịp nhau = Khoản cách 2 xe : Hiệu vận tốc
– Chỗ kịp đuổi nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x TG đi đuổi kịp nhau

B – Cùng chiều Đi không cùng lúc Đuổi kịp nhau

– Tìm TG xe ( người ) đi trước ( nếu có )
– Tìm quãng đường xe đi trước : S = v x t
– Tìm TG đi đuổi kịp nhau = quãng đường xe ( người ) đi trước : hiệu vận tốc
– Ô tô đuổi kịp xe máy lúc = Thời điểm khởi hành của ô tô + TG đi đuổi kịp nhau
* Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

C – Ngược chiều Đi cùng lúc Đi lại gặp nhau
– Tìm tổng vận tốc :
V = V1 + V2
– Tìm TG đi để gặp nhau :
TG đi để gặp nhau = S khoảng cách 2 xe : Tổng vận tốc
– Ô tô gặp xe máy lúc :
Thời điểm khởi hành của ô tô ( xe máy ) + TG đi gặp nhau
– Chỗ gặp nhau cách điểm khởi hành = Vận tốc x TG đi gặp nhau
* Lưu ý : TG xe đi trước = TG xe ô tô khởi hành – TG xe máy khởi hành

D – Ngược chiều Đi trước Đi lại gặp nhau
– Tìm TG xe ( người ) đi trước ( nếu có )
– Tìm quãng đường xe đi trước : S = v x t
– Tìm quãng đường còn lại = quãng đường đã cho ( khỏang cách 2 xe) – quãng đường xe đi trước.
– Tìm tổng vận tốc: V1 + V2
– Tìm TG đi để gặp nhau = Quãng đường còn lại : Tổng vận tốc

Một số lưu ý khác
• ( V1 + V2 ) = S : t ( đi gặp nhau )
* S = ( V1 + V2 ) x t ( đi gặp nhau )
• ( V1 – V2 ) = S : t ( đi đuổi kịp nhau )
Thời gian đi gặp nhau = thời điểm gặp nhau lúc 2 xe – Thời điểm khởi hành 2 xe

* Tính Vận tốc xuôi dòng :
V xuôi dòng = V thuyền khi nước lặng + V dòng nước
* Tính Vận tốc ngược dòng :
V ngược dòng = V thuyền khi nước lặng – V dòng nước
* Tính Vận tốc dòng nước :
V dòng nước = ( V xuôi dòng – V ngược dòng ) : 2
* Tính Vận tốc khi nước lặng:
V khi nước lặng = V xuôi dòng – V dòng nước
* Tính Vận tốc tàu ( thuyền ) khi nước lặng:
V tàu khi nước lặng = V ngược dòng + V dòng nước