Tóm tắt sách Toán 9 Chân trời sáng tạo mới nhất 2024

Tóm tắt sách Toán 9 Chân trời sáng tạo mới nhất 2024

Cấu trúc của Sách Toán 9 Chân trời sáng tạo cũng giống tương tự như Sách Toán kết nối tri thức – chỉ khác các ví dụ minh hoạ – khối lượng kiến thức cũng tương đương

ĐĂNG KÍ HỌC  THÊM TOÁN 9 THẦY THẾ ANH: 0986.683.218

ĐÁP ỨNG CẢ BA BỘ SÁCH CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO, KẾT NỐI TRI THỨC

Chương trình Toán 9 Chân trời sáng tạo

Chương trình Toán 9 Chân trời sáng tạo Tập 1:

Chương 1: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

Chương 2: Phương trình và bất phương trình bậc nhất 1 ẩn

Chương 3: Căn bậc hai và căn bậc ba

Chương 4: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Chương 5: Đường tròn

Chương trình Toán 9 Chân trời sáng tạo Tập 2:

Chương 6: Hàm số bậc hai, Phương trình bậc hai 1 ẩn

Chương 7: Tần số, tần số tương đối

Chương 8: Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản

Chương 9: Đường tròn ngoại tiếp đường tròn nội tiếp

Chương 10: Nón trụ cầu

SÁCH TOÁN 9 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO MỚI NHẤT 2024

Do các tác giả Trần Nam Dũng ( tổng chủ biên)  được Hội Đồng Quốc gia Thẩm Định sách giao khoa

Theo quyết định số 1551/ QD-BGĐT ngày 5 tháng 6 năm 2023