Bài tập luyện tập mặt cầu – Thầy Thế Anh

Cho hai đường tròn (O; r) và (O’; r’) cắt nhau tại hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt (P) và (P’).

a, Chứng minh rằng coa mặt cầu (S) đi qua hai đường tròn đó.

b, Tính bán kính R của mặt cầu (S) khi r =5,  AB=6; r’= căn 10; OO’= căn 21

Đáp số: R=căn 37