Tìm hiểu phương pháp tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số

A. Phương pháp giải

√A có nghĩa khi A ≥ 0.

Điều kiện để phân thức có nghĩa là mẫu thức khác 0.

B. Bài tập tự luận

Bài 1:

Tìm tập xác định của hàm số:

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9Chuyên đề Toán lớp 9