TÌM HIỂU VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT

Nhị thức bậc nhất :

Nhị thức bậc nhất có dạng : f(x) = ax + b. trong đó a, b là hằng số a ≠ 0.

Dấu của Nhị thức bậc nhất :

f(x) = ax + b = 0 có nghiệm x=\frac{-b}{a}

a . f(x) > 0 khi x thuộc trong khoảng (x0;).

a . f(x) < 0 khi x thuộc trong khoảng (-∞; x0).

Bảng xét dấu :

x -∞ x0

+∞

f(x)

a . f(x) < 0

0

a . f(x) > 0

Các dạng toán :

Bảng dấu bất phương trình tích hoặc thương :

bất phương trình trị tuyệt đối :

dùng Định nghĩa :

dùng công thức :

  • |f(x)| < a với a > 0

⇔ -a < f(x) < a

  • |f(x)| > a

Nếu a < 0 thì |f(x)| > a đúng mọi x.

Nếu a ≥ 0 thì f(x) > a hoặc f(x) < -a

  • |f(x)| < |g(x)| ⇔ -g(x) < f(x) < g(x)

|f(x)| > |g(x)| ⇔ f(x) > g(x) hoặc f(x) < – g(x)

================================