Tần số là gì

Tần số là gì?

Untitled

Phụ huynh và học sinh có thể tìm hiểu thêm

Tần suất là gì?

Lập bảng phân bố tần số tần suất

1. Một vài khái niệm mở đầu

– Dấu hiệu: vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm.

– Đơn vị điều tra: đối tượng được điều tra.

– Mẫu: tập con hữu hạn các đơn vị điều tra.

– Kích thước mẫu: số phần tử một mẫu.

– Mẫu số liệu: tập hợp các số liệu thu được sau khi điều tra trên mẫu.

Cùng đi vào ví dụ sau:

Để điều tra về số học sinh trong một lớp khối 10 của ở trường THPT A, người điều tra sẽ đến và thu thập số học sinh mỗi lớp. Từ đó, được kết quả:

Untitled

Trong bảng thống kê trên, ta có:

– 1 mẫu là các lớp {10A1; 10A2; …; 10A12}.

– 1 mẫu số liệu: {44;40;45…;48}.

– Kích thước mẫu: N = 12.

– Dấu hiệu: số học sinh mỗi lớp.

– Đơn vị điều tra: một lớp học.

2. Tần số – Bảng phân bố tần số

– Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu số liệu là tần số của giá trị đó.

– Tần số của giá trị (kí hiệu là giá trị x) được kí hiệu là n.

Ví dụ: 

a) Cho bảng số liệu thống kê năng suất lúa hè thu (tạ/ha) của 30 tỉnh như sau:

25 30 25 30 35 35 40 40 45 5
30 30 40 25 45 45 35 25 35 40
35 35 40 40 30 35 35 35 40 30

Bảng phân bố tần số:

Năng suất lúa Tấn số
25

30

35

40

45

5

6

9

7

3

N=30

b) Tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị giờ) như sau:

1180 1150 1190 1170 1180 1170 1160 1170 1160 1150
1190 1180 1170 1170 1170 1190 1170 1170 1170 1180
1170 1160 1160 1160 1170 1160 1180 1180 1150 1170

Bảng phân bố tần số:

Tuổi thọ Tấn số
1150

1160

1170

1180

1190

3

6

12

6

3

N=30

3. Bảng tần số ghép lớp

Để trình bày mẫu số liệu được gọn gàng (nhất là khi có nhiều số liệu), ta thực hiện ghép các số liệu thành các lớp.
Ví dụ: Cho các số liệu thống kê được ghi trong 2 bảng dưới đây:

Lập bảng phân bố tần số ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các lớp là: [630; 635) ; [635;640) ; [640; 645) ; [645; 650) ; [650; 655)

Lời giải

Lớp khối lượng (gam) Tần số

[630, 635]

[635, 640]

[640, 645]

[645, 650]

[650, 655]

1

2

3

6

12

N = 24