Công thức xác định vị trí tương đối trong không gian: đường thẳng, mặt phẳng

Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng Xét bài toán: Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (P):A1x+B1y+C1z+D1=0và (Q):A2x+B2y+C2z+D2=0. Xét vị trí tương đối giữa (P) và (Q). Để giải bài toán này, ta gọi n⃗ 1=(A1;B1;C1) là vectơ pháp tuyến của (P), n⃗ 2=(A2;B2;C2) là […]

read more →