Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì

Mã số cụm thi đại học và mã số cụm thi tốt nghiệp do Sở chủ trì MÃ SỐ CỤM THI (HỘI ĐỒNG THI) (Kèm theo Công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  I. […]

read more →