So sánh các số có hai chữ số và Bài tập so sánh các số có hai chữ số

So sánh các số có hai chữ số và Bài tập so sánh các số có hai chữ số

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 142, 143 sgk toán lớp 1

Bài 1:

34 < 38                       55 < 57                     90 = 90

36 > 30                       55 = 55                     97 > 92

37 = 37                       55 > 51                     92 < 97

25 < 30                       85 < 95                    48 > 42

Bài 2:

a) Khoanh vào số 80.

b) Khoanh vào số 91.

c) Khoanh vào số 97

d) Khoanh vào số 45.

Bài 3:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 75.

c) Khoanh vào số 79.

d) Khoanh vào số 81.

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 64, 72.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72, 64, 38.

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 144 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a) 30, 13, 12, 20

b) 77, 44, 96, 69.

c) 81, 10, 99, 48.

Bài 2:

a) Số liền sau của 23 là 24                                  Số liền sau của 70 là 71

b) Số liền sau của 84 là 85                                  Số liền sau của 98 là 99

c) Số liền sau của 54 là 55                                  Số liền sau của 69 là 70

d) Số liền sau của 39 là 40                                  Số liền sau của 40 là 41

Bài 3:

78 > 69                          81< 82                          44 > 33

72 < 81                          95 > 90                         77 < 99

62 = 62                          61 < 63                         88 > 22

Bài 4:

a) 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, ta viết : 87 = 80 + 7

b) 59 gồm 5 chục và 9 đơn vị, ta viết: 59 = 50 + 9

c) 20 gồm 2 chục và 0 đơn vị, ta viết: 20 = 20 + 0

d) 99 gồm 9 chục và 9 đơn vị, ta viết: 99 = 90 + 9