Số 0 trong phép trừ – Toán lớp 1

Số 0 trong phép trừ – Toán lớp 1 – Luyện tập Số 0 trong phép trừ – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

5 – 4 =                 4 – 0 =                  3 – 3 =                    2 – 0 =

5 – 5 =                 4 – 4 =                  3 – 1 =                    2 – 2=

1 + 0 =                1 – 0 =

Bài 2: Tính:

so-0-phep-tru

Bài 3: Tính:

2 – 1 – 1 =                        3 – 1 – 2 =                         5 – 3 – 0 =

4 – 2 – 2 =                        4 – 0 – 2 =                         5 – 2 – 3 =

Bài 4:

5 – 3 ….2                     3 – 3 ….1                         4 – 4 ….0

5 – 1 ….3                     3 – 2 ….1                         4 – 0 ….0

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

so-0-phep-tru-1

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 62 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

5 – 4 = 1                 4 – 0 = 4                 3 – 3 = 0                   2 – 0 = 2

5 – 5 = 0                 4 – 4 = 0                 3 – 1 = 2                  2 – 2= 0

1 + 0 = 1                1 – 0 = 1

Bài 2:

a. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 0.

d. Kết quả bằng 2.

đ. Kết quả bằng 0.

e. Kết quả bằng 3.

Bài 3:

2 – 1 – 1 = 0                     3 – 1 – 2 = 0                       5 – 3 – 0 = 2

4 – 2 – 2 = 0                     4 – 0 – 2 = 2                       5 – 2 – 3 = 0

Bài 4:

5 – 3 = 2                     3 – 3 < 1                         4 – 4 = 0

5 – 1 > 3                     3 – 2  = 1                        4 – 0  > 0

Bài 5:

a) 4 – 4 = 0

b) 3 – 3 =0.

Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/bai-1-bai-2-bai-3-bai-4-bai-5-trang-62-sgk-toan-lop-1-c111a15544.html#ixzz3lOj5PKbA