Phương trình tích: biến phương trình bậc cao thành phương trình bậc thấp hơn

Phương trình tích: biến phương trình bậc cao thành phương trình bậc thấp hơn

Phương trình tích là phương trình có dạng A(x).B(x) … C(x) = 0; trong đó A(x), B(x) … là những biểu thức của biến x.

Cách giải phương trình tích

Muốn giải phương trình A(x).B(x) … C(x) = 0, ta giải các phương trình A(x) = 0, B(x) = 0, … và C(x) = 0, rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

VD: (2x+1)(3x-2)(x-3)(5x+6)=0

Biết cách giải phương trình tích giúp chuyển những bài toán phương trình bậc cao thành các tích các phương trình bậc thấp và giải một cách dễ dàng.