Phương trình đường tròn lớp 10

Phương trình đường tròn lớp 10 là một trong những phần vô cùng quan trọng trong phần hình học phẳng Oxy.

Xem thêm chuyên đề đường tròn: bài tập và lý thuyết 

Các em sẽ viết được phương trình đường tròn khi biết Tâm và bán kính đường tròn; Đường tròn ngoại tiếp là gì? Đường tròn nội tiếp là gì?… Các nhận dạng phương trình đường tròn lớp 10, cách xác định tâm và bán kính.

Đường tròn trong lớp 11: đường tròn lượng giác, đường tròn trong phép biến hình dời hình

Đường tròn lớp 12: đường tròn trong mặt cầu, mặt nón, mặt trụ

Các dạng bài tập phương trình đường tròn sẽ có trong lớp học của thầy Thế Anh: 0986.683.218

1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước:

phuong trinh duong tron lop 10

Phương trình (1) được gọi là phương trình đường tròn (C).

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có tâm I(a;b), bán kính R khi đó phương trình.

2. Nhận dạng phương trình đường tròn

Chú ý: Điều kiện để pt trên là pt đường tròn là:

+ Là phương trình bậc hai đối với ẩn x và y

+ Hệ số của x2 và y2 bằng nhau và bằng 1

nhan dang phuogn trinh duong tron lop 10

Phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho đường tròn (C) có phương trình: (xa)^2+(yb)^2=R^2 và đường thẳng Δ. Đường thẳng Δ tiếp xúc với đường tròn tại điểm M(x0;y0)

Để các bạn có thể dễ nhớ phương trình tiếp tuyến của đường tròn thầy sẽ chỉ cho các bạn một cách để chứng minh nó.

Cách chứng minh phương trình tiếp tuyến:

  • Gọi M(x0;y0) là tiếp điểm, đường tròn có tâm là: I(a;b)
  • Để Δ là tiếp tuyến của đường tròn (C) thì Δ phải vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Tức là IMΔ hay vec tơ IM(x0a;y0b là vecto pháp tuyến của đường thẳng Δ.
  • Đường thẳng Δ đi qua M(x0;y0 nhận vecto IM(x0a;y0b) là vec to pháp tuyến

Phương trình đường tròn lớp 10 và toàn bộ lý thuyết cũng như bài tập sẽ có trong lớp học của thầy Thế Anh: 0986.683.218

Rất nhiều tài liệu hay về đường tròn có tại lớp của Thầy Thế Anh