Phương trình căn thức

Phương trình căn thức

Phương trình căn thức là phương trình có một dấu căn, \sqrt{x}, bao gồm cả căn bậc ba, \sqrt[3]{x} và căn bậc n, \sqrt[n]{x}. Cần nhớ rằng căn bậc n có thể viết lại theo dạng số mũ, bởi thế \sqrt[n]{x} tương đương với x^{\frac{1}{n}}. Kết hợp với số mũ bình thường, thì \sqrt[2]{x^3} (căn bậc hai của x lập phương) có thể viết lại thành x^{\frac{3}{2}}. Vậy nên dạng thức chung của phương trình căn thức là a = \sqrt[n]{x^m} (tương đương với a = x^\frac{m}{n}) trong đó mn là số nguyên , và có nghiệm là

m là số lẻ m là số chẵn
a \ge 0
x = \sqrt[m]{a^n}hoặc

x = \left(\sqrt[m]a\right)^n

x = \pm \sqrt[m]{a^n}hoặc

x = \pm \left(\sqrt[m]a\right)^n

Ví dụ, nếu

(x + 5)^{2/3} = 4,\,

thì

\begin{align}
x + 5 & = \pm (\sqrt{4})^3\\
x + 5 & = \pm 8\\
x &  = -5 \pm 8\\
x & = 3,-13
\end{align}.