Phương trình bâc nhất một ẩn

Phương trình bâc nhất một ẩn

  1. Phương trình một ẩn

Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.

Chú ý :

– Hệ thức x = m (m là một số nào đó) cũng là một phương trình, m là nghiệm duy nhất của phương trình.

– Một phương trình có thể có một nghiệm, hai nghiệm, …, nhưng cũng có thể không có nghiệm nào (phương trình vô nghiệm) hoặc có vô số nghiệm.

  1. Giải phương trình

Giải một phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.

Tập hợp tất cả các nghiệm của một phương trình được gọi là tập nghiệm của phương trình đó và thường được kí hiệu là S.

  1. Phương trình tương đương

Hai phương trình có cùng tập nghiệm là hai phương trình tương đương.

Để chỉ hai phương trình tương đương với nhau ta dùng kí hiệu “<=>”.