Phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0

Phương trình bậc nhất một ẩn ax+b=0

Định nghĩa phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Hai quy tắc biến đổi phương trình

a) Quy tắc chuyển vế : Trong một phương trình, ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số : Trong một phương trình, ta có thể nhân (hoặc chia) cả hai vế với cùng một số khác 0.

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn

Từ một phương trình, dùng quy tắc chuyển vế hay quy tắc nhân, ta luôn nhận được một phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

Phương trình bậc nhất ax + b = 0 (với a # 0) được giải như sau :

ax + b = 0 <=> ax = –b <=> x = –b/a

Vậy phương trình bậc nhất ax + b = 0 luôn có một nghiệm duy nhất x = – .b/a