Phương trình bậc hai với hệ số thực

Phương trình bậc hai với hệ số thực

1. Các căn bậc hai của số thực a âm là ±i√|a|

2. Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c trong đó a, b, c là các số thực và a ≠ 0. Xét biệt thức Δ = b2 – 4ac. Ta có các trường hợp:

Trường hợp 1. Δ = 0: Khi đó phương trình có nghiệm kép:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Trường hợp 2. Δ > 0: Phương trình có hai nghiệm thực phân biệt:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12

Trường hợp 3. Δ < 0: Phương trình có hai nghiệm phức phân biệt:

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Giải tích 12