Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

A. Lý thuyết 

1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0

Trong đó x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0.

2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt

a) Trường hợp c = 0, phương trình có dạng ax^2+bx=0 ⇔ x(ax + b) = 0

Phương trình có hai nghiệm:

x1=0x2=b/a

b) Trường hợp b = 0, phương trình có dạng ax^2+c=0 ⇔ x^2=c/a

Nếu a, c cùng dấu: c/a<0 phương trình vô nghiệm.

Nếu a, c trái dấu: c/a>0 phương trình có hai nghiệm x1= -c/a; x2=√-c/a

B. Bài tập 

Bài 12 (trang 42 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình sau:

Giải bài 12 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Lời giải

Giải bài 12 trang 42 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 13 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Cho các phương trình:

Giải bài 13 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

Lời giải

Giải bài 13 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9

Bài 14 (trang 43 SGK Toán 9 tập 2): Hãy giải phương trình : 2x2 + 5x + 2 = 0 theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Lời giải

Giải bài 14 trang 43 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9