Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

Cho hàm số y = f(x). Tìm tập xác định D của hàm số y = f(x) là tìm điều kiện để biểu thức f(x) có nghĩa. các dạng thường gặp :

  • \sqrt{A}    Đk : A ≥ 0.
  • \frac{A}{B}    Đk : B ≠ 0.
  • \frac{A}{\sqrt{B}}     Đk : B > 0.

————————————————————

Phương pháp tìm tập xác định D của hàm số

tìm tập xác định của hàm số : y = f(x) = \sqrt{x + 1 }+\sqrt{2-x}

Giải.

Đk : \begin{cases} x+1 \geq 0\\ 2-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1\\ x \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 2

Vậy : D = [-1; 2]

Bài tập 3 :

tìm tập xác định của hàm số :y = f(x) = \frac{2x - 1 }{x^2-4}

Giải.

Đk : x2 – 4 ≠ 0 <=> x2 ≠ 4 <=> x ≠  ± 2

Vậy : D = R\{± 2}

Bài tập 4 :

tìm tập xác định của hàm số : y = f(x) = \frac{x - 1 }{x+1}+\sqrt{x+2}

Giải.

Đk : \begin{cases} x+1 \neq 0\\ x+2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1\\ x \geq -2 \end{cases}

Vậy : D = [-2; + ∞)\{-1}

Bài tập 5 :

tìm tập xác định của hàm số : y = f(x) = \frac{3x + 2 }{\sqrt{x+5}}+\sqrt{x-3}

Giải.

Đk : \begin{cases} x+5\succ 0\\ x-3\geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \succ -5\\ x \geq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 3

Vậy : D = [3; + ∞)Bài tập rèn luyện :

Tìm tập xác định của các hàm số :

bai tap tap xac dinh ham so