Phép trừ trong phạm vi 8 – Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 8 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 73, 74 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả là 7.

b. Kết quả là 6.

c. Kết quả là 5.

d. Kết quả là 4.

đ. Kết quả là 3.

e. Kết quả là 2.

f. Kết quả là 1.

Bài 2:

1 + 7 = 8                         2 + 6 = 8                   4 + 4 = 8

8 – 1 = 7                         8 – 2 = 6                    8 –  4 = 4

8 – 7 = 1                         8 – 6 = 2                    8 – 8 = 0

Bài 3:

8 – 4 =  4                            8 – 5 = 3                                 8 – 8 = 0

8 – 1 – 3 = 4                        8 – 2 – 3 = 3                             8 – 0 = 8

8 – 2 – 2 = 4                        8 – 1 – 4 = 3                             8 + 0 = 8

Bài 4:

Hình 1: 8 – 4 = 4

Hình 2: 8 – 3 = 5

Hình 3: 5 – 2 = 3

Hình 4: 8 – 6 = 2