Phép trừ trong phạm vi 6 – Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 6 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 6 – Toán lớp 1

Bài 2: Tính:

5  +1 =                    4 + 2 =                    3 + 3 =

6 – 5 =                    6  – 2 =                    6 – 3 =

6 – 1 =                    6 – 4 =                     6 – 6 =

Bài 3: Tính:

6 – 4 -2 =                6 – 2 – 2 =                 6 – 3 – 3 =

6 – 2 -4 =                6 – 1 – 2 =                 6 – 6 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

 

a)                   b)

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Giải bài tập Toán 1 

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 66 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 3.

b. Kết quả bằng 2.

c. Kết quả bằng 5.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 6.

Bài 2:

5 +1 = 6                   4 + 2 = 6                  3 + 3 = 6

6 – 5 = 1                  6  – 2 = 4                  6 – 3 = 3

6 – 1 = 5                  6 – 4 = 2                   6 – 6 = 0

Bài 3:

6 – 4 -2 = 0                6 – 2 – 2 = 2                6 – 3 – 3 = 0

6 – 2 -4 = 0                6 – 1 – 2 = 3                 6 – 6 = 0

Bài 4:

a) 6 – 1 = 5

b) 5 – 2 = 3.