Phép trừ trong phạm vi 5 Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 5 Toán lớp 1

Lý thuyết về phép trừ trong phạm vi 5 (toán lớp 1)

5 – 1 = 4                                    5 – 2 = 3

5 – 3 = 2                                    5 – 4 = 1

4 + 1 = 5                                    3 + 2 = 5

1 + 4 = 5                                    2 + 3 = 5

5 – 1 = 4                                     5 – 2 = 3

5 – 4 = 1                                     5 – 3 = 2

Luyện tập Phép trừ trong phạm vi 5 Toán lớp 1

Giải bài tập Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 59 sách giáo khoa lớp 1

Bài 1: Tính:

2 – 1 =                    3 – 2 =                        4 – 3 =                        5 – 4 =

3 – 1 =                    4 – 2 =                        5 – 3 =

4 – 1 =                    5 – 2 =

5 – 1 =

Bài 2: Tính:

5 – 1 =                1 + 4 =                2 + 3 =

5 – 2 =                4 + 1 =                3 + 2 =

5 – 3 =                5 – 1 =                5 – 2 =

5 – 4 =                5 – 4 =                5 – 3 =

Bài 3: Tính:

phep-tru-trong-pham-vi-5-toan-lop-1

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 59 sách giáo khoa lớp 1

Bài 1:

2 – 1 = 1                  3 – 2 = 2                      4 – 3 = 1                       5 – 4 = 1

3 – 1 = 2                  4 – 2 = 2                      5 – 3 = 2

4 – 1 = 3                  5 – 2 = 3

5 – 1 = 4

Bài 2:

5 – 1 = 4              1 + 4 = 5             2 + 3 = 5

5 – 2 = 3              4 + 1 = 5             3 + 2 = 5

5 – 3 = 2              5 – 1 = 4              5 – 2 = 3

5 – 4 = 1              5 – 4 = 1              5 – 3 = 2

Bài 3:

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 2.

e. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

a) 5 – 2 = 3.           b).5-1=4