Phép trừ trong phạm vi 4 – Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 4 – Toán lớp 1 sẽ tập trung vào các phép tính trừ, cộng trong phạm vi 4 như sau:

4 – 1 = 3                   4 – 2 = 2                             4 – 3 = 1

 

3 + 1 = 4                                                 2 + 2 = 4

1 + 3 = 4                                                 4 – 2 = 2

4 – 1 = 3

4 – 3 = 1

Luyện tập:

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 56 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

4 – 1 =                              4 – 2 =                      3 + 1 =                      1 + 2 =

3 – 1 =                              3 – 2 =                      4 – 3 =                       3 – 1 =

2 – 1 =                              4 – 3 =                      4 – 1 =                       3 – 2 =

Bài 2: Tính

phep-tru-trong-pham-vi-4-toan-lop-1-1

Bài giải:

Bài 1:

4 – 1 = 3                               4 – 2 = 2                      3 + 1 = 4                     1 + 2 = 3

3 – 1 = 2                               3 – 2 = 1                      4 – 3 = 1                      3 – 1 = 2

2 – 1 = 1                               4 – 3 = 1                      4 – 1 = 3                      3 – 2 = 1

Bài 2.

a. Kết quả bằng 2.

b. Kết quả bằng 3.

c. Kết quả bằng 1.

d. Kết quả bằng 1.

e. Kết quả bằng 1.

f. Kết quả bằng 2.

Bài 3:

4 – 3 = 1.