Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) và bài tập luyện tập

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) và bài tập luyện tập

Bài 1, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3 trang 158 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a) Viết lần lượt các kết quả là: 21, 24, 26, 20, 6.

b) 67 – 22 = 45           56 – 16 = 40                94 – 92 = 2              42 – 42 = 0              99 – 66 = 33

Bài 3:

Số trang sách mà Trang còn phải đọc để hết quyển sách là:

64 – 24 = 40 (trang)

Đáp số: 40 trang.

 

Bài 1, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Bài giải Bài 1, bài 3 trang 159 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a)

a. Kết quả bằng 32.

b. Kết quả bằng 35.

c. Kết quả bằng 28.

d. Kết quả bằng 19.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 0.

b)

g. Kết quả bằng 64.

h. Kết quả bằng 35.

i. Kết quả bằng 81.

j. Kết quả bằng 30.

k. Kết quả bằng 79.

l. Kết quả bằng 50.

Bài 3:

a)

66 – 60 = 6                    98 – 90 = 8                     72 – 70 = 2

78 – 50 = 28                  59 – 30 = 29                    43 – 20 = 23

b)

58 – 4 = 54                        67 – 7 = 60                       99 – 1 = 98

58 – 8 = 50                       67 – 5 = 62                        99 – 9 = 90