Phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

Phép trừ trong phạm vi 10 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 3, bài 4 trang 83, 84 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

phep-tru-trong-pham-vi-10

 

Bài 2:

1 + 9 =                2 + 8 =                 3 + 7 =              4 + 6 =               5 + 5 =

10 – 1 =              10 – 2=                 10 – 3 =             10 – 4 =              10 – 5 =

10 – 9 =              10 – 8 =                10 – 7 =             10 – 6 =              10 – 0 =

Bài 3: Điền >, <, =

9….10                     3 + 4 ….10                     6….10 – 4

10….4                     6 + 4 ….4                       6 ….9 – 3

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

phep-tru-trong-pham-vi-10-toan-lop-1

Bài giải Bài 1, bài 3, bài 4 trang 83, 84 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a)

a. Kết quả bằng 9.

b. Kết quả bằng 8.

c. Kết quả bằng 7.

d. Kết quả bằng 6.

đ. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 0.

b)

1 + 9 = 10          2 + 8 = 10           3 + 7 = 10              4 + 6 = 10             5 + 5 = 10

10 – 1 = 9          10 – 2= 8            10 – 3 = 7               10 – 4 = 6             10 – 5 = 5

10 – 9 = 1          10 – 8 = 2           10 – 7 = 3               10 – 6 = 4              10 – 0 = 10

Bài 3:

9 < 10                     3 + 4 < 10                     6 = 10 – 4

10 > 4                     6 + 4  > 4                      6 = 9 – 3

Bài 4:

Phép tính là: 10 – 4 = 6.