Phép cộng trong phạm vi 8 – Toán lớp 1

Phép cộng trong phạm vi 8 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

 

phep-cong-trong-pham-vi-8

Bài 2: Tính:

1 + 7 =                  2 + 6 =                   3 + 5 =                    4 + 4 =

7 + 1 =                  6 + 2 =                   5 + 3 =                    8 + 0 =

7 – 3 =                  4 + 1 =                   6 – 3 =                     0 + 2 =

Bài 3: Tính:

1 + 2 + 5 =                               3 + 2 + 2 =

2 + 3 + 3 =                               2 + 2 + 4 =

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

phep-cong-trong-pham-vi-8-1

 

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 71, 72 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả là 8.

b. Kết quả là 8.

c. Kết quả là 7.

d. Kết quả là 8.

đ. Kết quả là 8.

e. Kết quả là 7.

Bài 2:

1 + 7 = 8                  2 + 6 = 8                 3 + 5 = 8                    4 + 4 = 8

7 + 1 = 8                  6 + 2 = 8                 5 + 3 = 8                    8 + 0 = 8

7 – 3 = 4                  4 + 1 = 5                  6 – 3 = 3                    0 + 2 = 2

Bài 3:

1 + 2 + 5 =  8                             3 + 2 + 2 = 7

2 + 3 + 3 = 8                               2 + 2 + 4 = 8

Bài 4:

a) 6 + 2 = 8.

b) 4 + 4 = 8.