Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Lý thuyết Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

 

 

 

 

ly-thuyet-phep-cong-trong-pham-vi-5

Bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 49 sách giáo khoa toán lớp 1

 Bài 1: Tính:

4 + 1 = 2 + 3 = 2 + 2 = 4 + 1 =

3 + 2 = 1 + 4 = 2 + 3 = 3 + 1 =

Bài 2: Tính:

phep-cong-trong-pham-vi-5-1

 

Bài 3: Điền Số ?

4 + 1 = … 5 = 4 + … 3 + 2 = …. 5 = 3 + ….

1 + 4 = … 5 = 1 + … 2 + 3 = …. 5 = 2 + ….

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

phep-cong-trong-pham-vi-5-2

Bài giải Bài tập Phép cộng trong phạm vi 5 – Toán lớp 1

Bài 1:

4 + 1 = 5 2 + 3 = 5 2 + 2 = 4 4 + 1 = 5

3 + 2 = 5 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5 3 + 1 = 4

Bài 2:

a. Kết quả bằng 5.

b. Kết quả bằng 5.

c. Kết quả bằng 4.

d. Kết quả bằng 5.

đ. Kết quả bằng 5.

e. Kết quả bằng 4.

Bài 3:

4 + 1 = 5 5 = 4 + 1 3 + 2 = 5 5 = 3 + 2

1 + 4 = 5 5 = 1 + 4 2 + 3 = 5 5 = 2 + 3

Bài 4:

a) Phép tính là: 4 + 1 = 5

b) Phép tính là: 3 + 2 = 5