Phép cộng trong phạm vi 4 – Toán lớp 1

Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 -Toán lớp 1
ly-thuyet-phep-cong-trong-pham-vi-4

Bài tập Phép cộng trong phạm vi 4

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 3 = 3 + 1 = 1 + 1 =

2 + 2 = 2 + 1 = 1 + 2 =

Bài 2: Tính:

bai-tap-phep-cong-trong-pham-vi-4

2 + 1….3 4…..1 + 2

1 + 3….3 4…..1 + 3

1 + 1….3 4…..2 + 2

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

bai-1-bai-2-bai-3-bai-4-trang-47-sgk-toan-lop-1_7_1415843845.jpg

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 47 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 1:

1 + 3 = 4 3 + 1 = 4 1 + 1 = 2

2 + 2 = 4 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3

Bài 2:

a. Kết quả bằng 4.

b. Kết quả bằng 4.

c. Kết quả bằng 3.

d. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 2.

Bài 3.

2 + 1 = 3 4 > 1 + 2

1 + 3 > 3 4 = 1 + 3

1 + 1 < 3 4 = 2 + 2

Bài 4.

Viết phép tính: 1 + 3 = 4.