Phép cộng trong phạm vi 3 – Toán lớp 1

Phép cộng trong phạm vi 3 – Toán lớp 1

Mục tiêu:

  • Giúp các em học sinh hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng
  • Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3
  • Biết làm tính cộng trong phạm vi 3

Ví dụ Phép cộng trong phạm vi 3:

1+ 1 =?

1+2 =?

2+1 = ?

….

Bài tập Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 trong Sách giao khoa toán lớp 1

Bài 1: Tính:

1 + 1 = 

1 + 2 = 

2 + 1 =

bai-tap-phep-cong-trong-pham-vi-3

Bài giải: Bài 1, bài 2, bài 3 trang 44 về Phép cộng trong phạm vi 3 trong Sách giao khoa toán lớp 1

Bài 1:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 1 = 3

Bài 2:

  1. Ghi kết quả bằng 2.
  2. Ghi kết quả bằng 3.
  3. Ghi kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1 nối với số 3.

Hình 2 nối với số 2.

Hình 3 nối với số 3.