Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 154, 155 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a. Kết quả bằng 88.

b. Kết quả bằng 96.

c. Kết quả bằng 58.

d. Kết quả bằng 86.

e. Kết quả bằng 68.

f. Kết quả bằng 19.

Bài 2:

35 + 12 = 47                      60 + 38 = 98                       6 + 43 = 49

41 + 34 = 75                      22 + 40 = 62                      54 + 2 = 56

Bài 3:

Số cây cả hai lớp trồng được là:

35 + 50 = 85 (cây)
Đáp số: 85 cây.