Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

PHÂN DẠNG TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề trắc nghiệm hàm số (2019) – Nguyễn Bảo Vương

 

I. Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số (C): y = f(x).
1. Bài toán 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x) hay y = f'(x).
+ Vấn đề 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ biểu thức của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho biểu thức f'(x), hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
2. Bài toán 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ bảng biến thiên.
+ Vấn đề 1. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho bảng biến thiên của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
3. Bài toán 3. Tìm khoảng đơn điệu đồ thị của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số chính nó.
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số g(x) = f(u(x)) + v(x).
4. Bài toán 4.Tìm khoảng đơn điệu của hàm số từ đồ thị hàm số y = f'(x).
+ Vấn đề 1. Cho đồ thị thị của hàm số y = f(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(x).
+ Vấn đề 2. Cho đồ thị thị của hàm số y = f'(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)).
+ Vấn đề 3. Cho đồ thị thị của hàm số y = f'(x). Hỏi khoảng đơn điệu của hàm số y = f(u(x)) + v(x).
II. Dạng 2. Tìm m để hàm số y = f(x) đơn điệu trên một khoảng cho trước.
III. Tổng hợp các bài toán vận dụng và vận dụng cao…

Download đầy đủ Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số tại đây.