Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất

Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suất

Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11): Xếp ngẫu nhiên ba bạn nam và ba bạn nữ ngồi thành sáu ghế kê theo hàng ngang. Tìm xác suất cho:

a. Nam, nữ ngồi xen kẽ nhau.

b. Ba bạn nam ngồi bên cạnh nhau.

Lời giải Bài 5 (trang 76 SGK Đại số 11)

a.Số cách xếp 6 bạn ngồi hàng ngang một cách tùy ý:

n(Ω) = 6! = 720 (cách)

Số cách xếp để nam nữ ngồi xen kẽ là:

n(A) = 2. (3!)2 = 12

Xác suất để các bạn nữ ngồi xen kẽ là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Xác suất để ba bạn nam ngồi cạnh nhau là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 76 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa sáu quả cầu trắng và bốn quả cầu đen, lấy ngẫu nhiên đồng thời bốn quả, tính xác suất sao cho:

a. Bốn quả lấy ra cùng màu;

b. Có ít nhất một quả cùng màu.

Lời giải Bài 6 (trang 76 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Xác suất để lấy ra 4 quả cầu cùng màu là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

P(B) = 1/210

Xác suất để 4 quả cầu lấy ra có ít nhất một quả cầu trắng là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 7 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc ba lần. Tính xác suất sao cho mặt sáu chấm xuất hiện ít nhất một lần

Lời giải  Bài 7 (trang 77 SGK Đại số 11)

Biến cố đối với biến cố gieo súc sắc ba lần có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm là biến cố của ba lần đều không xuất hiện mặt 6. Số trường hợp như vậy là: 53 = 125

Xác suất để ba lần gieo có ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 8 (trang 77 SGK Đại số 11): Cho một lục giác đều ABCDEF. Viết các chữ cái A, B, C, D, E, F vào sáu cái thẻ. Lấy ngẫu nhiên hai thẻ. Tìm xác suất sao cho đoạn thẳng mà các đầu mút là các điểm được ghi trên hai thẻ đó là:

a. Cạnh của lục giác.

b. Đường chéo của lục giác.

c. Đường chéo nối hai đỉnh đối diện của lục giác.

Lời giải Bài 8 (trang 77 SGK Đại số 11)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

cách lấy 2 tấm thẻ ghi 2 điểm trong 6 điểm. Có 6 trường hợp chọn được hai tấm thẻ ghi hai đỉnh kề nhau tạo thành một cạnh của lục giác.

Xác suất để lấy hai thẻ ghi hai điểm là một cạnh của lục giác là:

b. Xác suất để lấy hai thẻ ghi hai điểm là hai mút của đường chéo là:

P(B) = 1- P(A) = 1 – 0,4 = 0, 6

c. Xác suất để lấy hai thẻ ghi hai đỉnh đối diện của lục giác:

P(C) = 3/15 = 0,2