Ôn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 3)

Ôn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 3)

Bài 13 (trang 178 SGK Đại số 11): Định nghĩa hàm số có giới hạn + ∞ khi x -> – ∞

Lời giải:

Giải bài 13 trang 178 sgk Đại số 11 | Để học tốt Toán 11