Ôn tập chương 1 – Toán lớp 9

Ôn tập chương 1

C. Bài tập tự luận

Bài 1:

Rút gọn biểu thức sau

Chuyên đề Toán lớp 9

 

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 2:

Cho biểu thức

Chuyên đề Toán lớp 9

a, Tìm điều kiện để A có nghĩa.

b, Khi A có nghĩa, chứng tỏ giá trị của A không phụ thuộc vào a.

Hướng dẫn giải

 

a, Để các căn thức bậc hai xác định thì điều kiện là a và b không âm.

Để cho các mẫu khác 0 thì a ≠ 0 , b ≠ 0, a ≠ b. .

Vậy điều kiện để A có nghĩa là a > 0, b > 0 và a ≠ b.

Chuyên đề Toán lớp 9

Vậy giá trị của A không phụ thuộc vào a mà chỉ phụ thuộc vào b.

Bài 3:Chuyên đề Toán lớp 9

a, Rút gọn P.

b, Tìm các giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên.

Hướng dẫn giải

 

Chuyên đề Toán lớp 9Chuyên đề Toán lớp 9

Bài 4:

Giải các phương trình sau

Chuyên đề Toán lớp 9

Hướng dẫn giải

Chuyên đề Toán lớp 9