Lý thuyết và bài tập về Vecto – Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về Vecto – Toán lớp 10

A.  Lý thuyết về Vecto – Toán lớp 10

1. Định nghĩa 

hinh vec to

– Vectơ là một đoạn thẳng định hướng.

– Vectơ có điểm đầu là A, điểm cuối B là vectơ AB, kí hiệu  Khi không cần chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối vectơ còn được kí hiệu .

– Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ.

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng.

hinh10-014-A

– Hai vec tơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

– Hai vectơ cùng phương thì có thể cùng hướng hoặc ngược hướng nếu chúng cùng phương.

3. Hai vectơ bằng nhau

– Độ dài của vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của nó hay nói gọn hơn, độ dài của vectơ là độ dài đoạn thẳng AB, kí hiệu

Độ dài vectơ là một số không âm.

Vec tơ có độ dài bằng 1 gọi là vectơ đơn vị.

– Hai vectơ bằng nhau nếu chúng cùng hướng  và có cùng độ dài. vectơ 0 trong mặt phẳng, ta luôn tìm được một điểm A để có 

Điểm A như vậy là duy nhất.

4. Vec tơ- không

 Vectơ- không kí hiệu là  là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau:

Vectơ- không có độ dài bằng 0 và hướng tùy ý

[su_button url=”https://www.nguyentheanh.com/dang-ki-khoa-hoc-cua-thay-nguyen-the-anh” target=”blank” style=”3d” background=”#ef9a2d” size=”5″ center=”yes” icon=”icon: arrow-down” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #09184e” desc=”Hoặc gọi thầy: 0986.683.218″]ĐĂNG KÍ HỌC LỚP 10[/su_button]

hinh10-025-A

hinh10-035-A

hinh10-025-A hinh10-035-A hinh10-48-0 HINH10-066-a2 hinh10-85-A

B.  Bài tập về Vecto – Toán lớp 10

Bài 1 trang 7 sgk toán hình học lớp 10

Bài 1. cho ba vectơ  ,  đều khác vec tơ . Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Nếu hai vectơ , cùng phương với thì , cùng phương.

b) Nếu , cùng ngược hướng với  thì  và cùng hướng .

Hướng dẫn giải:

 

.

Bài 2 trang 7 sgk toán hình học lớp 10

Bài 2. Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vec tơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.

Hướng dẫn giải:

 

 

 

[su_button url=”https://www.nguyentheanh.com/dang-ki-khoa-hoc-cua-thay-nguyen-the-anh” target=”blank” style=”3d” background=”#ef9a2d” size=”5″ center=”yes” icon=”icon: arrow-down” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #09184e” desc=”Hoặc gọi thầy: 0986.683.218″]ĐĂNG KÍ HỌC LỚP 10[/su_button]