Lý thuyết và bài tập về số 8

Lý thuyết và bài tập về số 8

Bài giải Bài 2 bài 3, bài 4 trang 31 sgk toán lớp 1

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 8

Hình 2: Viết vào ô trống số 8

Hình 3: Viết vào ô trống số 8

Hình 4: Viết vào ô trống số 8

Bài 3:

Hình a. Viết số 2 rồi đến số 4, số 6 và số 8.

Hình b. Viết số 7 rồi đến số 5, số 3 rồi đến số 1.

Bài 4:

8 > 7                    8 > 6                   5 < 8                      8 = 8

7 < 8                    6 < 8                   8 > 5                      8 > 4