Lý thuyết và bài tập về số 7

Lý thuyết và bài tập về số 7

Bài giải Bài 2, bài 3, bài 4 trang 29 sgk toán lớp 1

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 7

Hình 2: Viết vào ô trống số 7

Hình 3: Viết vào ô trống số 7

Bài 3:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 3, 4, 5, 6 ,7

Hình 2: Viết vào ô trống các số 2, 4, 6.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 1, 3, 5, 7.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 6, 5, 3, 2.

Bài 4:

7 > 6                2 < 5                  7 > 2                   6 < 7

7 > 3                5 < 7                  7 > 4                  7 = 7