Lý thuyết và bài tập về số 0 – Toán lớp 1

Lý thuyết và bài tập về số 0 – Toán lớp 1

Bài giải Bài 2, bài 3, bài 4 trang 35 sgk toán lớp 1

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống các số 2; 4.

Hình 2: Viết vào ô trống các số 0; 2; 3;4.

Hình 3: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;2 ; 4; 5.

Hình 4: Viết vào ô trống các số 0; 1 ;3; 4; 5; 7; 8.

Bài 3:

Hình 2: Viết số 2 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 6 vào ô trống.

Hình 5: Viết số 8  vào ô trống.

Hình 6: Viết số 0 vào ô trống.

Hình 7: Viết số 0; 1 vào ô trống.

Hình 8: Viết số 0; 1; 2 vào ô trống.

Bài 4:

0 < 1                  0 < 5                 7 > 0                   8 = 8

2 > 0                  8 > 0                 0 > 3                   4 = 4

0 < 4                  9 > 0                 0 > 2                   0 = 0