Lý thuyết và bài tập về một chục – Toán lớp 1

Lý thuyết và bài tập về một chục – Toán lớp 1

Có 10 quả Có 10 que tính

Có 1 chục quả Có 1 chục que tính

10 đơn vị = 1 chục

Bài giải Bài 1, bài 2 trang 102 sgk toán lớp 1

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn vào.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn vào.

Hình 3: Vẽ thêm 3 chấm tròn vào.

Hình 4: Vẽ thêm 4 chấm tròn vào.

Hình 5: Vẽ thêm 5 chấm tròn vào.

Bài giải:

Bài 1:

Hình 1: Điền số 11 vào ô trống.

Hình 2: Điền số 10 vào ô trống.

Hình 3: Điền số 12 vào ô trống.

Bài 2:

Hình 1: Vẽ thêm 1 chấm tròn.

Hình 2: Vẽ thêm 2 chấm tròn.