Lý thuyết và bài tập về biểu đồ Toán lớp 10

Lý thuyết và bài tập về biểu đồ Toán lớp 10

A. Lý thuyết về biểu đồ Toán lớp 10

1. Biểu đồ tần suất hình cột

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp tương ứng.

2. Đường gấp khúc tần suất

Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm (Ci, fi) i = 1, 2, 3, … trong đó Ci, là giá trị đại diện của lớp thứ i, fi là tần suất của lớp thứ i. Đường gấp khúc nối các điểm (Ci, fi) theo thứ tự i = 1, 2, 3, … là đường gấp khúc tần suất.

3. Biểu đồ hình quạt

Vẽ đường tròn tâm O rồi vẽ các hình quạt có đỉnh O, góc ở đinh tỉ lệ với tần suất của các lớp. Hình biểu diễn trực quan bằng bảng phân bố tần suất như vậy gọi là niểu đồ tần suất hình quạt.

[su_button url=”https://www.nguyentheanh.com/dang-ki-khoa-hoc-cua-thay-nguyen-the-anh” target=”blank” style=”3d” background=”#ef9a2d” size=”5″ center=”yes” icon=”icon: arrow-down” icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #09184e” desc=”Hoặc gọi thầy: 0986.683.218″]ĐĂNG KÍ HỌC LỚP 10[/su_button]

B. Bài tập về biểu đồ Toán lớp 10

Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10

1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của  bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Hướng dẫn.

Biểu đồ tần suất hình cột (hình h.a) và đường gấp khúc tần suất (hình h.b).

                                           

           Hình h.a                                                                  Hình h.b

Bài 2 trang 118 SGK Đại số 10

2. Xét bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 3 của

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường dấp khúc tần số.

b) Hãy vẽ biểu đồ tần số hình cột, đường gấp khúc tần số.

c) Dựa vào biểu đồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát.

Hướng dẫn.

a) Biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất như sau:

                                   

Biểu đồ tần suất hình cột                                Đường gấp khúc tần suất

b) Chú ý rằng trong biểu đồ tần suất cũng như biểu đồ tần số hình cột, hay đường gấp khúc tần suất, đường gấp khúc tần số thì đơn vị đo dài ở hai trục không nhất thiết phải bằng nhau. Vì vậy có thể dùng chính biểu đồ tần suất làm biểu đồ tần số hình cột, miễn là thay chứ f ở trục đứng bằng n, các số chỉ tần suất được thay bằng tần số tương ứng. Cụ thể ở hình trên thế f bởi n, thế 40 bởi 12, thế 20 bởi 6 thế 10 bởi 3. cũng làm như vậy trong hình đường gấp khúc tần suất, ta có đường gấp khúc theo tần số.

c) Theo hình trong câu a) ta thấy phần lớn các củ khoai được khảo sát (80%) có khối lượng từ 80 gam đến 110 gam, 40% số củ khoai có khối lượng từ 90 đến 100 gam.

Bài 3 trang 118 SGK Đại số 10

3. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

                             (1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước

                                                                   (2) Khu vực ngoài quốc doanh

                                                                   (3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,                                         phân theo thành phần kinh kế (%).

Hướng dẫn.

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (%) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là: