Lý thuyết và bài tập số 9 – Toán lớp 1

Lý thuyết và bài tập số 9 – Toán lớp 1

Bài giải Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 33 toán lớp 1

Bài 2:

Hình 1: Viết vào ô trống số 9

Hình 2: Viết vào ô trống số 9

Hình 3: Viết vào ô trống số 9

Hình 4: Viết vào ô trống số 9

Bài 3:

8 < 9                7 < 8                  9 > 8

9 > 8                8 < 9                  9 > 7

9 = 9                7 < 9                  9 > 6

Bài 4:

8 < 9            7 < 8 ; 7 < 9             7 < 8 < 9

9 > 8            8 > 7 ; 9 > 7              6 < 7 < 8

Bài 5:

Hình 1: Viết số 2, 3, 4 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 5 ; 6; 7 ; 9 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 2 ; 3; 4; 5 ;6 ; 8; 9 vào ô trống.

Hình 4: Viết số 8 ; 7; 6; 5; 4; 3; 2 vào ô trống.