Lý thuyết và bài tập cấp số nhân

1. Định nghĩa

un là cấp số nhân un+1=un.với nN

Công bội q=un+1/un

2. Số hạng tổng quát: un=u1.qn1,(n2)un=u1.qn−1,(n≥2)

3. Tính chất: (uk)^2=uk1.uk+1 hay |uk|^2=uk1.uk+1k≥2 

4. Tổng n số hạng đầu Sn=u1(qn1)/(q1) (q1)