Lý thuyết Phép thử và biến cố Toán lớp 11

Lý thuyết Phép thử và biến cố

– Phép thử: một thí nghiệm, một phép đo hay một sự quan sát hiện tượng nào đó được gọi là phép thử

Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và được gọi là Ω. Ta chỉ xét các phép thử với không gian mẫu Ω là hữu hạn.

Biến cố

+ Biến cố là một tập con của không gian mẫu

+ Tập ∅ được gọi là biến cố không thể

+ Tập Ω được gọi là biến cố chắc chắn

– Phép toán trên các biến cố

Cho A và B là các biến cố liên quan đến phép thử T

Biến cố :Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

được gọi là biến cố đối của A Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

xảy ra khi và chỉ khi A không xảy ra

Biến cố A∪B được gọi là hợp của hai biến cố A và B

A ∪ B xảy ra khi và chỉ khi A hoặc B xảy ra

Biến cố A ∩ B được gọi là giao của hai biến cố A và B

A ∩B xảy ra khi và chỉ khi A và B cùng xảy ra

Nếu A∩B=∅ thì A và B là hai biến xung khắc, tức là A ( hoặc B) xảy ra khi và chỉ khi B (hoặc A) không xảy ra.