Lý thuyết hàm số bậc 2

Lý thuyết hàm số bậc 2

1. Định nghĩa hàm số bậc 2

Hàm số bậc hai là hàm số có công thức:  y=ax2+bx+c ( với a ≠ 0)

Tập xác định (TXĐ): D = R.

2. Tính biến thiên của hàm số bậc 2

Bảng biến thiên của hàm số:

a > 0 hàm số nghịch biến trên (;b2a) và đồng biến trên khoảng (b2a;+)

Lý thuyết hàm số bậc 2
a < 0 hàm số đồng biến trên (;b2a) và nghịch biến trên khoảng (b2a;+)

Lý thuyết hàm số bậc 2-1

Đồ thị hàm số y=ax2+bx+c là một đường parabol (P) có:

Tọa độ đỉnh I (b2a;f(b2a))

với f(b2a) = Δ4a

Trục đối xứng : x = b2a

Lý thuyết hàm số bậc 2-2

Parabol (P) quay bề lõm lên trên nếu a > 0, parabol (P) quay bề lõm xuống dưới nếu a < 0 . Dựa vào bảng biến thiên ta có thể hình dung được hình dáng của đồ thị.