Lý thuyết các phép toán tập hợp

Lý thuyết các phép toán tập hợp

1. Định nghĩa phép giao

Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∩ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc B

A ∩ B = {x/ x ∈ A và x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp

2. Định nghĩa phép hợp

Hợp của hai tập hợp A và B, kí hiệu A ∪ B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B

A ∪ B = {x/ x ∈ A hoặc x ∈ B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-1

3. Định nghĩa phép hiệu

Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu A B là tập hợp gồm các phần tử thuộc A và không thuộc B

A B= {x/ x ∈ A và x B}.

Lý thuyết các phép toán tập hợp-2

4. Định nghĩa phần bù

Lý thuyết các phép toán tập hợp-3

Nếu B ⊂ A thì AB được gọi là phần bù của B trong A, kí hiệu là CAB