Lý thuyết bé hơn, dấu < Toán lớp 1

Lý thuyết bé hơn, dấu < Toán lớp 1

dau-be-hon-nho-hon

Bài giải Bài 2, bài 3 sgk trang 17 toán lớp 1

Bài 2:

Hình a: 1 < 4

Hình b: 4 < 5

Bài 3:

Hình 1: 2 < 5

Hình 2: 3 < 4

Hình 3: 1 < 5

Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1

Bài giải Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1

Bài 4:

1 < 2                  3 < 4                   2 < 4

2 < 3                  4 < 5                   3 < 5

Bài 5:

Hình 2: Nối 3 < 4 và 3 < 5.

2 < 3, 2 < 4 và 2 < 5.

4 < 5.