Luyện tập về dấu ><= Toán lớp 1

Luyện tập về dấu ><= Toán lớp 1

Bài giải Bài 1, 2, 3 trang 24 sgk toán 5

Bài 1:

3 > 2              4 < 5               2 < 3

1 < 2              4 = 4               3 < 4

2 = 2              4 > 3               2 < 4

Bài 2:

Hình 2: 5 > 4 và 4 < 5

Hình 3: 3 = 3

Hình 4: 5 = 5

Bài 3: Hình 1 ghép với hình b

Hình 2 ghép với hình a

Hình 3 ghép với hình c

Bài giải Bài 2, 3 trang 25 sgk toán lớp 1

Bài 2 :

1 < 2                 2 < 3 và 1 < 3                  1 < 5 ; 2 < 5 ; 3 < 5 và 4 < 5

Bài 3:

2 > 1           3 > 2 và 3 > 1                   4 > 3 ; 4 > 2 và 4 > 1.