Luyện tập Toán lớp 1 trang 119,120,121,124,125 sách giáo khoa

Luyện tập Toán lớp 1 trang 119,120,121,124,125 sách giáo khoa

Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài

Bài giải Bài 2, bài 3 trang 119 sgk toán lớp 1
Bài 1:

Hình 1: 3cm, đọc là ba xăng-ti-mét.

Hình 2: 5cm , đọc là lăm xăng -ti-mét.

Hình 3: 6cm, đọc là sáu xăng-ti-mét.

Bài 2:

a. đ                                   b. s                                  c.đ

Bài giải Bài giải Bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Tóm tắt:

Có           :12 cây

Thêm       :3 cây

Có tất cả  :….cây ?

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3 trang 121 sgk toán lớp 1

Trong vườn có tất cả số cây chuối là:

12 + 3 = 15 (cây)

Đáp số: 15 cây.

Bài 2:

Tóm tắt:

Có            : 14 bức tranh

Thêm        : 2 bức tranh

Có tất cả   :….bức tranh ?

Bài giải:

Số bức tranh mà trên tường có là:

14 + 2 = 16 (bức tranh)

Đáp số: 16 bức tranh.

Bài 3:

Số hình vuông và hình tròn là:

5 + 4 = 9 (hình)

Đáp số: 9 hình

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 122 sgk toán lớp 1

Bài 1:

Số bóng mà An có là:

4 + 5 = 9 (quả bóng)

Đáp số: 9 quả bóng.

Bài 2:

Tổ em có:

5  + 5 = 10 (bạn)

Đáp số: 10 bạn

Bài 3:

Số gà là:

2 + 5  = 7 (con gà)

Đáp số: 7 con gà.

Bài 4:

a) 2cm + 3cm = 5cm                               b) 6cm – 2cm = 4cm

7cm + 1cm = 8cm                                      5cm – 3cm = 2cm

8cm + 2cm = 10cm                                     9cm – 4cm = 5cm

14cm + 5cm = 19cm                                   17cm – 7cm = 10cm

Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 123 sgk toán lớp 1

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Đoạn thẳng AB     : 5cm

Đoạn thẳng BC     : 3cm

Cả hai đoạn thẳng : …cm

Bài giải:

Cả hai đoạn thẳng có độ dài là:

5 + 3 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm.

Bài giải Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 124 sgk toán lớp 1

 

Bài 2: Hình 1: Viết số 13 sau đó viết số 16 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 15 sau đó viết số 17 vào ô trống.

Hình 3: Viết số 18 sau đó viết số 19 vào ô trống.

Bài 3:

Số chiếc bút có trong hộp là:

12 + 3 = 15 (cái bút)

Đáp số: 15 cái bút

Bài giải Bài giải Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 125 sgk toán lớp 1

Bài 1:

a)

12 + 3 = 15                15 + 4 = 19               8 + 2 = 10                 14 + 3 = 17

15 – 3 = 12                19 – 4 = 15               10 – 2 = 8                   17 – 3 = 14

b)

11 + 4 + 2 = 17                          19 – 5 – 4 = 10                       14 + 2 – 5 = 11

Bài 2:

a) Khoanh vào số 18.

b) Khoanh vào số 10.

Bài 4:

Đoạn thẳng AC dài:

3 + 6 = 9 (cm)

Đáp số: 9 cm